தமிழ் மண்ணின் குலதெய்வங்கள்

தமிழ் மண்ணின் குலதெய்வங்கள்

விலை : ₹ 499
For online orders only Rs. 449 & Free Delivery

*புத்தகத்தை வாங்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டும் கீழ்கண்ட தகவல்களை உள்ளீடு செய்து அனுப்பவும்

☝ பெயரில் குறைந்தபட்சம் 4 எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் (Example : DHNARAJ.P)

☝ மொபைல் எண் 10 இலக்கங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் *

☝  குறைந்தபட்சம் 3 எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும்

☝ குறைந்தபட்சம் 4 எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும்

☝ Town/City குறைந்தபட்சம் 4 எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும்

☝ District குறைந்தபட்சம் 4 எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும்

☝ அஞ்சல் எண் 6 இலக்கங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் *

Online வழியாக புத்தகம் வாங்கினால் Delivery Charge இல்லை, மேலும் ரூ.50/- தள்ளுபடி.

www.nithrabooks.com